Na vrh

Zagovorništvo

Zagovorništvo predstavlja osrednjo dejavnost v našem programu, saj ima ključno vlogo pri uveljavljanju rešitev za potrebe v okolju ter zagotavljanje izboljšanih pogojev delovanja nevladnih organizacij. Nevladne organizacije krepimo za uspešno izvajanje zagovorništva za doseganje njihovih ciljev. Namen usposabljanja je krepitev sposobnosti NVO za identificiranje problema in vzrokov zanj; iskanja ustreznih rešitev, oblikovanja učinkovite zagovorniške strategije in njenega izvajanja.

Za uveljavitev predlogov spremeb in dopolnitev javnih politik sodelujemo z nevladnimi organizacijami pri izdelavi zagovorniške strategije v kateri opredelimo:

-         kje smo, kam želimo priti in kako

-         časovni okvir izvajanja

-         potrebna sredstva za izvedbo zagovorniške akcije

-         kdo je zainteresiran za spremembo

-         kdo bo imel korist

-         kdo so ciljna skupina odločevalcev (posamezniki in inštitucije)

-         kalkšen je formalni proces oblikovanja politik za obravnavavno področje

-         kateri neformalni proces obstajajo

-         kakšno sporočilo želimo posredovati

-         kako nagovoriti odločevalce, da bodo slišali sporočilo

-         kdo lahko pomaga pri pripravi ustreznih rešitev in njiovem uveljavljanju

-         kdo in kaj lahko predstavlja oviro

-         kako vključiti širšo javnost na katero bo spremeba imela vpliv

-         kako zagotoviti medijsko podporo in promocijo

 

Poudarek namenjamo zagotavljanju vključevanja javnosti v oblikovanje politik na lokalni ravni.Izvajamo postopke izbora predstavnikov NVO v delovne skupine in druga telesa lokalnih samouprav.

Ponujamo orodja in prijeme za sodelovanje civilne družbe v postopkih sprejemanja odločitev, ki se tičejo vse družbe tako na lokalni kot nacionalni ravni. Vzpostavljamo sodelovanje med nevladnimi organizacijami (NVO) in predstavniki lokalnih samouprav, skrbimo za vključevanje NVO v pripravo in izvajanje javnih politik ter usposabljamo NVO za učinkovito vključevanje v civilni dialog s predstavniki oblasti.

 

Naš cilj je oblikovati minimalne standarde za vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik in s tem poentotiti prakso in promovirati koristi vključevanja javnosti v podravskih občinah.

V sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja izvajamo monitoring nad izvajanjem programa CLLD v programskem obdobju 2014-2020.Spremljamo delitev sredstev in vključenost NVO terdolgoročno partnersko izvajanje CLLD.

 

Izvajamo aktivnosti za izboljšanje pogojev financiranja nevladnih organizacij na lokalni ravni. Na podlagi Priročnika o izvajanju občinskih razpisov promoviramo in pomagamo občinskim uradnikom k izboljšavam pogojev financiranja za NVO.

 

Sodelujemo v različnih delovnih skupinah in telesih za razvoj nevladnega sektorja na lokalni in nacionalni ravni: