Na vrh

Predstavitev

Zavod PIP - Nepogrešljiv element podpore in razvoja nevladnih organizacij, čezsektorskega sodelovanja in razvoja lokalnih skupnosti v Podravju

Zavod PIP je bil ustanovljen leta 2003 z namenom zagotavljanja pravne pomoči študentom. Svojo osnovno dejavnost je širil na razična področja informiranja in zagotavljanja (pravne) pomoči ljudem in od leta 2008 kot Regionalno stičišče NVO Podravja tudi nevladnim organizacijam. Vzpostavili smo podporno okolje za razvoj NVO v Podravju ter oblikovali mrežo NVO, ki šteje okoli 300 podravskih NVO. Na našo pobudo je bila ustanovljena Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor, kot županovo posvetovalno telo, katere delovanje tudi koordiniramo. V 8  letih razvoja podporne dejavnosti za NVO in mreže NVO smo zagotovili večjo vključenost NVO v oblikovanje javnih politik s poudarkom na aktivnem sodelovanju NVO pri pripravi strateških razvojnih dokumentov na lokalni in regionalni ravni. Kot organizacija in mreža smo prepoznani v skupnosti ter sposobni prepoznavati in reševati probleme v okolju. Nevladne organizacije so veliko bolj prepoznane in upoštevane s strani uporabnikov njihovih storitev in političnih odločevalcev. Z delom na razvoju NVO na lokalni ravni prispevamo k razvoju celotnega slovenskega nevladnega sektorja. Aktivno smo sodelovali v različnih nacionalnih akcijah namenjenih razvoju NVO, kot predstavniki NVO pa tudi v različnih organih (Razvojni svet regije, Svet vlade RS za razvoj NVO in prostovoljskih organizacij, LAS). Aktivnosti smo usmerjali tudi v krepitev čez-sektorskega sodelovanja in vključevanja NVO kot enakopravnih partnerjev v različna partnerstva. V sodelovanju z NVO, lokalno samoupravo in podjetji smo v eni do podravskih občin pomagali k ustanovitvi skupnostne fundacije za podporo programom NVO, namenjenih lokalnemu prebivalstvu. Na področju zagovorništva smo krepili NVO za učinkovito zagovarjanje interesov napram odločevalcem in vodili zagovorniške akcije, pri čemer kot največji uspeh štejemo koordinacijo povezane odmevne akcije javnega in nevladniškega sektorja ob poskusu vodstva Mestne občine Maribor, da v proračunu za leto 2015 v celoti ukine sredstva za sofinanciranje NVO. Akcija je uspela, sredstva za NVO so bila zagotovljena. Pripravili smo Strategijo razvoja nevladnih organizacij v Podravju ter sodelovali pri pripravi Priročnika za pripravo občinskih javnih razpisov. Pri pripravi Lokalnega programa kulture v Mestni občini Maribor smo prispevali Elaborat za področje NVO in odigrali ključno vlogo pri aktiviranju MOM za pristop k oblikovanju strategije. NVO smo tudi zagotovili sodelovanje pri pripravi TUS v MOM ter prispevali predloge za strategijo Mestne občine Ptuj. V sodelovanju z drugimi podpornimi organizacijami smo pomagali k vzpostaviti razvojnega centra za socialno podjetništvo v Mariboru ter pripravili projekt za podporno okolje za neprofitne orgnaizacije v okviru regionalnega razvojnega programa. Zaradi teh in vrste drugih aktivnosti je bilo regionalno stičišče NVO Podravja v poročilu Evropski komisiji v letu 2015 med vsemi podpornimi strukturami  za NVO razglašeno kot primer dobre prakse.

 

Vizija

Zavod PIP bo do leta 2020 kadrovsko, infrastrukturno in finančno razvita podporna organizacija za NVO ter uveljavljen razvojni akter in partner v Podravju. Organizacijsko in strokovno usposobljenih bo večje število NVO, ki bodo samostojno in v sodelovanju z drugimi akterji prispevale k rešitvam za aktualne potrebe v okolju in dvigu razvitosti Podravske regije.

Poslanstvo

Zavod PIP kot regionalno stičišče s spodbujanjem partnerstva z lokalnimi nevladnimi organizacijami, ki izkazujejo razvojni potencial ter drugimi deležniki (lokalnimi razvojnimi partnerstvi, občinami, razvojnimi agencijami, univerzo, podjetniškimi inkubatorji, mediji...) rešuje nenaslovljene potrebe v lokalnem okolju, vključno z zagotavljanjem boljših zaposlitvenih možnosti za mlade. Krepi organizacijske in strokovne zmogljivosti NVO ter njihovo usposobljenost za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev ter zagotavlja večjo vlogo NVO pri oblikovanju lokalnih in regionalnih javnih politik.

Vrednote

Delo zavoda temelji na visoki strokovnosti, ki jo zaposleni krepijo s stalnim izobraževanjem na svojem strokovnem področju ter upoštevanju ustreznih standardov oziroma predpisov. Pri svojem delu spoštujemo zajamčene človekove pravice in svoboščine ter vse pravice, ki gredo posameznikom v skladu z načelom poštenja in pravičnosti ob spoštovanju načela neodvisnosti in nepristranskosti. Naša skrb so zadovoljni posamezniki, kot občani oziroma člani NVO, ki niso pasivni udeleženci lokalnih politik, temveč imajo možnost in usposobljenost aktivno soustvarjati javne politike. Vrednote, ki jim zavod sledi pri svojem delu, pričakujemo, da so lastne tudi partnerjem in jim pri tem tudi nudimo ustrezno podporo in pomoč.

 

Strateški cilji

  1. Okrepiti zagovorniške zmogljivosti prijavitelja za doseganje načrtovanih sprememb lokalnih politik in utrditi položaj regionalnega stičišča NVO kot osrednje podporne inštitucije za NVO v Podravju
  2. Povečati ozaveščenost inštitucij na lokalni ravni o o pomenu vloge NVO kot partnerja pri razvoju lokalnih skupnosti
  3. Povečati organizacijsko, zagovorniško in strokovno usposobljenost NVO za razvoj in izvajanje javno koristnih storitev za reševanje potreb lokalnih skupnosti

Specifični cilji:

  1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev
  2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb (npr. na  področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanja prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin, ipd.)
  4. Okrepiti vlogo regionalnega  stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO (v odnosu do občin, kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij, ipd.)
  5. Okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti  za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom