Na vrh

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti

Objavljeno 28.05.2015

Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov. Vrste gostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.

Kdo lahko izvaja gostinsko storitev:

 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti;
 • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti;
 • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Gostinec lahko prične z opravljanjem dejavnosti, ko izpolni predpisane pogoje in določi obratovalni čas (v nekaterih primerih je za slednje potrebno pridobiti soglasje lokalne skupnosti).

Če stranka namerava opravljati gostinsko dejavnost:

 • v poslovnih prostorih, zgrajenih pred 31. 12. 1967 ali
 • v poslovnih prostorih v etažni lastnini, rekonstruiranih na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. 1. 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. 11. 1996), uporabno dovoljenje lahko nadomešča potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu ali drugo dokazilo, da gre za take prostore.

Če gostinec ni lastnik poslovnih prostorov in zunanjih površin, ali če še ni vpisan kot lastnik v zemljiški knjigi, mora izkazovati pravico razpolaganja s poslovnim prostorom in zunanjimi površinami (najemna pogodba, podnajemna pogodba, soglasje solastnikov, sklep o dedovanju, overjena kupoprodajno pogodbo, darilna pogodba, soglasje lokalne skupnosti – v primeru uporabe javnih površin).

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:

 • minimalni tehnični pogoji,
 • pogoji glede minimalnih storitev,
 • pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu in
  pogoji, določeni z drugimi predpisi.

Izpolnjevanja teh pogojev nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi.

 

Določitev pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata – na javnih prireditvah, sejmih ipd.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oz. z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata – na javnih prireditvah, sejmih ipd. med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni.

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata se nanašajo na:

 • minimalne tehnične pogoje in pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.

V kolikor niste organizator dogodka lahko na prireditvi opravlja gostinsko dejavnost le s soglasjem prireditelja.

 

Določitev pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata – med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja tudi zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oz. z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata – med turistično sezono v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih ipd. Na predlog pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti se lahko gostinska dejavnost opravlja tudi izven turistične sezone ali za obdobje, daljše od enega leta.

Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, s katerim opredeli obdobje dneva, v okviru katerega se sme opravljati taka gostinska dejavnost.

Gostinec mora izkazovati pravico razpolaganja s premičnim objektom, sredstvom ali prirejeno napravo ter, ločeno, z zunanjimi površinami (overjena kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, podnajemna pogodba, sklep o dedovanju, darilna pogodba, soglasje lokalne skupnosti – v primeru uporabe javnih površin) (lokacijska informacija).

Če gre za opravljanje gostinske dejavnosti izven turistične sezone ali za obdobje daljše od enega leta je potrebno soglasje organa lokalne skupnosti.

 

Zanimivo vprašanje in odgovor na e-upravi:

Vprašanje

Lep pozdrav! Imamo društvo, in v aktu piše da lahko opravlja gostinsko dejavnost na prireditvah. Kaj moremo izpolniti, in kje moremo prijaviti če želimo točiti pijačo na javni prireditvi katero organiziramo? Ali moremo prijaviti, tudi če točimo pijačo na manjši prireditvi, katera je namenjena samo članom?

Odgovor (05.11.2009)

Za opravljanje gostinske dejavnosti na javni prireditvi mora društvo izpolniti vse pogoje, ki jih določa gostinska zakonodaja - Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2) in Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08) in splošni predpisi (s področja varnosti živil, varstva pri delu ipd.).

Posebna prijava (nekdanja odločba) za opravljanje gostinske dejavnosti ni potrebna.

Navedeno velja tudi za prireditve, namenjene le članom društva.

 

Spletni viri:

Pravni viri: