Na vrh

Kako postati socialno podjetje

Objavljeno 13.05.2015

*** POZOR, članek se trenutno posodablja glede na zakonodajne spremembe! Spremembe objavimo v kratkem. ***

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi. Za socialno podjetništvo je značilno, da so motivi poslovanja v razreševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe na inovativen način. Osnovni namen te alternativne oblike podjetništva je tržno delovanje ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine oseb ter opravlja družbeno koristne dejavnosti.
 
Tako kot klasična podjetja tudi socialna podjetja nastopajo na trgu, s to razliko, da dobička praviloma ne delijo, temveč ga vračajo nazaj v podjetje. Socialno podjetništvo je povezovalno, saj spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, ter na ta način krepi solidarnost v družbi.
 
Status socialnega podjetja na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP) lahko pridobi nepridobitna pravna oseba za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za zaposlovanje ranljivih skupin oseb. Namen ustanovitve socialnega podjetja pa ne sme predstavljati pretežno ali izključno pridobivanje dobička.
 
Vlogo za registracijo socialnega podjetja mora nepridobitna pravna oseba nasloviti na pristojni registrski organ.
 
Na podlagi določb Zakona o socialnem podjetništvu vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo evidenco socialnih podjetij.

 

Registrski postopek

Vstopni pogoj v postopku registracije socialnega podjetja na podlagi ZSocP je ustanovitev nepridobitne pravne osebe.
 
Vlogo za registracijo nepridobitne pravne osebe kot socialnega podjetja se odda na pristojni registrski organ. To velja tudi v primeru, ko je nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, d.o.o.) že ustanovljena in se v postopku doregistrira v socialno podjetje.
 
Postopkovnik:
Nepridobitna pravna oseba

društvo

zavod

ustanova

Zakonska podlaga za registracijo/izdajo soglasja Zakon o društvih       

(Ur. l. RS, št. 64/11– upb)

Zakon o zavodih       

(Ur. l. RS, št. 12/91, 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 ZJZP)

 

Zakon o ustanovah       

(Ur. l. RS, št. št. 70/05, 91/05- popr.)

Ministrstvo pristojno za zakon, ki je podlaga za registracijo/doregistracijo

MNZ

MJU

MNZ

Registrski organ upravna enota na območju katere je sedež društva okrožna sodišča/sodni register pristojno ministrstvo za izdajo soglasja k aktu
Pogoji za ustanovitev določeni z  ZSocP in zakonodajo, ki ureja organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe
Vloga za registracijo/doregistracijo vsebuje listine po ZSocP
  1. akt o ustanovitvi /temeljni akt (vsebina 12. člen ZSocP),
  2. sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,
  3. osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil za društva,
  4. dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja društva,
  5. podatek, da pravna oseba ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter da ima poravnane vse dospele davčne obveznosti in prispevke za socialno varnost delavcev (po uradni dolžnosti le pri preoblikovanju društva v socialno podjetje).

 

Registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe v register, odloči tudi, da se pri firmi ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje« (so. p.). Z vpisom tega dostavka v register ali javno evidenco nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko začne poslovati kot socialno podjetje.

 

Zakon o socialnem podjetništvu

Pravni okvir za delovanje socialnih podjetij postavlja Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011). V Uradnem listu RS, št. 35/2013 pa je bil objavljen tudi Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij, katerega priloga je vzorec sklepa, ki ga zahteva 14. člen zakona (sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje).
 
Dejavnosti socialnega podjetništva določata Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva.
 
Posebnosti računovodenja v socialnih podjetjih, ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko, določa poseben računovodski standard za socialna podjetja SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012) (Uradni list RS, št. 2/12).
 
Vlada RS je 22. 9. 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji, in sicer v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami, občinami, socialnimi partnerji in organizacijami civilne družbe.
 
Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je Vlada Republike Slovenije 25. 7. 2013 sprejela Strategijo razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva v republiki Sloveniji  za obdobje štirih let. Na podlagi zakona je strategijo pripravil Svet za socialno podjetništvo.
 
Izhajajoč iz strateških ciljev strategije je MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije. Namen Programa ukrepov za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva za leti 2014-2015 je spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Ocenjena vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so namenjena socialnim podjetjem, je 12,7 milijona evrov.
 
 
Merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij
 
Ker za socialna podjetja klasična metoda merjenja ekonomske donosnosti ni ustrezna, smo razvili model merjenja družbenih učinkov. Cilj socialnega podjetja je vplivati na spremembe v družbi oziroma dosegati družbene učinke, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti.
 
Model merjenja učinkov podjetjem prinaša pomoč pri boljši dostopnosti do bančnih finančnih virov s predstavitvijo finančnih koristi ali manjših rizikov za investitorja. Omogoča tudi možnost nastopa socialnim podjetjem na EU razpisih in spodbuja proces družbenega investiranja bank in zasebnih vlagateljev v projekte z družbenim učinkov.
 
 
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva prek javnih razpisov
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnega podjetništva tudi prek javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
 
Socialna podjetja se lahko prijavljajo na razpise ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb. Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Za vsak razpis posebej so v razpisni dokumentaciji natančno opredeljeni pogoji za izvajalce.

 

Spletni vir:

Pravni viri: