Na vrh

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil nepridobitnih organizacij

Objavljeno 12.05.2015

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, sindikati, itd.) morajo po Zakonu o računovodstvu in po Zakonu o državni statistiki za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila pristojni izpostavi AJPES do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Pri predložitvi letnih poročil za zagotovitev javnosti podatkov lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

  • prilogo s pojasnili k izkazom in poslovno poročilo ter
  • IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti podatkov.

V poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil so upoštevane skupine kontov iz Enotnega kontnega okvirja za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Nepridobitne organizacije s statusom socialnega podjetja predložijo letno poročilo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in Slovenskim računovodskim standardom 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012). Priloga letnega poročila je tudi Ocena nadzornega organa.

V skladu s 358. členom Zakona o davčnem postopku lahko nepridobitne organizacije predložijo Finančni upravi Republike Slovenije davčni obračun brez priložene bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov (Priloga 3 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb), če so te podatke predložile AJPES, morajo pa v davčnem obračunu to izrecno navesti (glej Pogosta vprašanja).

Sestavne dele, roke in način predložitve letnih poročil nepridobitnih organizacij podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava.

Nepridobitne organizacije, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil v pristojnih izpostavah AJPES.

 

Spletni vir:

Pravni viri: