Na vrh

Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil društev

Objavljeno 11.05.2015

Društva morajo po Zakonu o društvih, Zakonu o invalidskih organizacijah in po Zakonu o državni statistiki predložiti pristojni izpostavi AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko.

Društva morajo za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

V poenotenih obrazcih za predložitev podatkov iz letnih poročil so upoštevane skupine kontov iz Enotnega kontnega okvirja za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.

Društva, ki niso zavezana k reviziji letnih poročil, morajo za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo pristojni izpostavi AJPES do konca meseca marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Pri tem lahko uveljavljajo poenostavitev tako, da hkrati s predložitvijo podatkov iz letnih poročil za državno statistiko predložijo še:

  • prilogo s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva ter
  • IZJAVO za uveljavitev poenostavitve, s katero dovolijo, da se ti podatki uporabijo tudi za zagotovitev javnosti podatkov.

Društva, ki so zavezana k reviziji letnih poročil, morajo za zagotovitev javnosti podatkov predložiti letno poročilo skupaj z oceno revizorja pristojni izpostavi AJPES do konca meseca avgusta tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Društva s statusom socialnega podjetja predložijo letno poročilo v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in Slovenskim računovodskim standardom 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012). Priloga letnega poročila je tudi Ocena nadzornega organa.

V skladu s 358. členom Zakona o davčnem postopku lahko društva predložijo Finančni upravi Republike Slovenije davčni obračun brez priložene bilance stanja in izkaza poslovnega izida (Priloga 3 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb), če so te podatki predložila AJPES, morajo pa v davčnem obračunu to izrecno navesti (glej Pogosta vprašanja).

Sestavne dele, roke in način predložitve letnih poročil društev podrobneje določa Navodilo o predložitvi letnih poročil društev.

Društva, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo za elektronsko posredovanje podatkov, imajo možnost vnosa ali uvoza podatkov letnih poročil v pristojnih izpostavah AJPES.

V kolikor ima vaše društvo status delovanja v javnem interesu morate prav tako do konca marca predložiti še ministrstvu, ki vam je status podelilo, poročilo za preteklo leto in program dela za tekoče leto.

Primer za društva, ki delujejo na javnem interesu na področju športa: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/status_dr....

 

Spletni vir:

Pravni viri: