Na vrh

Plačevanje prispevkov (SAZAS, Zavod IPF, ZAMP)

Objavljeno 23.03.2015

*** POZOR, članek se trenutno posodablja glede na zakonodajne spremembe! Spremembe objavimo v kratkem. ***

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) se za javno prireditev šteje organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti, na katere je dostop dovoljen vsakomur. Organizator je dolžan javno prireditev najmanj 5 dni pred dnevom prireditve na predpisanem obrazcu prijaviti policijski postaji, na območju katere se organizira.  Organizator pa mora podati tudi vlogo za izdajo dovoljenja pri upravni enoti, na območju katere se organizira prireditev, in sicer najmanj 7 dni pred dnevom prireditve. Za dovoljenje na upravni enoti je potrebno plačati upravno takso.

Organizator javne prireditve, na kateri se bodo uporabljale zvočne naprave in bodo presegale mejne ravni, določene z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, pa mora pridobiti še dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Pisno vlogo za izdajo dovoljenja poda na pristojni upravni enoti.

V kolikor se bodo na prireditvi predvajala ali igrala avtorsko zaščitena dela, mora oragniazator prireditve plačati nadomestila kolektivnim organizacijam za zaščito avtorskih pravic. Ko neka oseba ustvari literarno, glasbeno ali umetniško delo, je avtor oziroma lastnik tega dela in tako svobodno odloča o njegovi uporabi. V praksi je neizvedljivo, da bi avtorji sami nadzirali zakonito uporabo svojih del, zato v njihovem imenu to izvajajo organizacije za kolektivno zaščito pravic.

 

Te organizacije so:

 • Združenje SAZAS (Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije),
 • Zavod IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije),
 • ZAMP (Združenje avtorjev Slovenije).

Nadomestila, ki ga je potrebno plačevati Združenju SAZAS, ZAMP in Zavodu IPF so predpisana z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Nadomestilo, ki se plačuje Združenju SAZAS, je namenjeno avtorjem glasbe in besedil, nadomestilo, ki se plačuje Zavodu IPF je namenjeno plačilu za ustvarjalno delo izvajalca in proizvajalca javno izdanega fonograma, nadomestilo, ki pa ga je potrebno plačati združenju ZAMP pa je namenjeno avtorjem in delom s področja književnosti, znanosti in publicistike ter njihovih prevodov. Vsaka izmed omenjenih organizacij je pristojna za pobiranje nadomestil iz naslova svojih pravic, zato plačevanje nadomestila eni izmed organizacij ne izključuje plačevanja nadomestil ostalim organizacijam.

 

Združenje SAZAS je kolektivna organizacija, ki se ukvarja s kolektivnim uveljavljanjem avtorskih pravic s področja glasbe. Nadomestilo, ki se plača Združenju SAZAS je torej plačilo za uporabo avtorskega dela avtorja glasbe in besedila.

Organizator prireditve izvajalcem za nastop ne plača avtorskega honorarja, ampak izvajalskega. Izvajalski honorar plača organizator direktno izvajalcem, in sicer za izvedbo nastopa na prireditvi, avtorski honorar pa je po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah dolžan plačati za uporabo skladb avtorjev, ki so jih nastopajoči izvajali na prireditvi. Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah lahko avtorski honorar za javno uporabo glasbe zaračuna le organizacija, ki je pooblaščena s strani avtorjev in ima za tovrstno uveljavljanje pravic ustrezno dovoljenje države. V Sloveniji je ta organizacija Združenje SAZAS.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v svojem 158. In 159. členu določa, da so prireditelji kulturno-umetniških in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki avtorskih del, v primerih, ko je to potrebno po tem zakonu, dolžni predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev avtorskih del. V 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del. Določbe zakona veljajo enako za vse organizatorje koncertov in drugih javnih prireditev, zato brezplačen nastop izvajalcev in to, da na prireditvi ni vstopnine, ne vpliva na obveznosti, ki nastanejo za organizatorja iz naslova avtorskih pravic. V kolikor se iz prejetega sporeda izvedenih del ugotovi, da so se na prireditvi izvajala izključno dela, ki niso zaščitena, Združenje SAZAS avtorskega nadomestila organizatorju ne obračuna. Kljub temu, da ni vstopnine, obstaja zaveza organizatorja, da prijavi prireditev in plača avtorsko nadomestilo.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah v 160. členu določa dolžnost uporabnikov do obveščanja, Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del pa določa, da mora vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi javno priobčevati glasbena neodrska dela, ki so sestavni del repertoarja, ki ga ščiti Združenje SAZAS, predhodno priglasiti uporabo takih avtorskih del Združenju SAZAS.

Organizator koncerta ali prireditve, kjer se bo izvajala živa glasba, torej mora v roku 8 dni pred koncertom ali prireditvijo le-to prijaviti Združenju SAZAS, ki bo na podlagi prijave izdalo dovoljenje. Pogoje za dovoljenje določa 4. člen Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del.  Izdano dovoljenje organizatorja obvezuje, da v roku 15 dni po prireditvi Združenju SAZAS dostavi pravilno izpolnjen spored izvedenih glasbenih del na prireditvi in podatke o ustvarjenem prihodku od prireditve. V ta obrazec je potrebno vnesti spisek vseh izvajanih skladb. Obrazec izpolnijo posamezne glasbene skupine na dan prireditve. Prvi delovni dan po prireditvi pa ga je potrebno poslati priporočeno na sedež Združenja SAZAS. Potrebna je pozornost, da se za vsako glasbeno skupino izpolni svoj obrazec, kar sicer ni pravilo, je pa zelo priporočljivo, saj se je s tem mogoče izogniti morebitnim zapletom. Na podlagi sporočenih podatkov bo Združenje SAZAS izračunalo obveznost nadomestila za avtorske pravice. V primeru, da iz sporeda izvedenih del ugotovi, da so bila izvajana samo nezaščitena dela, Združenje SAZAS ne bo izstavilo računa. V tem primeru je torej organizator oproščen plačila avtorskega nadomestila.

Na tej povezavi so dostopni vsi omenjeni obrazci: http://www.sazas.org/glasbeni-uporabniki/prireditve-in-koncerti/koncerti-in-glasbene-prireditve.aspx

Pri obračunu avtorskega honorarja so 3 različne osnove, organizator pa plača avtorski honorar samo po eni osnovi. Osnove za avtorski honorar so naslednje:

 • prihodek, ki je ustvarjen pri uporabi del iz repertoarja SAZAS (vstopnina, konzumacije, povišanje cen v času uporabe glasbe ipd.);
 • bruto honorar izvajalcev, če je višji od prihodkov od vstopnine oziroma od drugih oblik plačevanja ali če je vstop prost;
 • pavšalni znesek po sedežu ali obiskovalcu;
 • upoštevanje najnižjega avtorskega honorarja v posebnih primerih.

Združenje SAZAS želi vse organizatorje prireditev spodbuditi k spoštovanju Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, zato vsem organizatorjem prireditev, ki v skladu z zakonom prijavijo prireditev in si pridobijo dovoljenje Združenja SAZAS za javno priobčitev avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, prizna 10% popust na zaračunano avtorsko nadomestilo. Poleg pravočasne prijave prireditve in sklenjene Pogodbe za javno priobčitev glasbenih del je pogoj za pridobitev popusta še pravočasna dostava sporeda izvedenih del in osnove za obračun avtorskega honorarja. Vsi obrazci so dostopni na zgornji povezavi. Omenjeni popust pa je za člane krovnih organizacij že upoštevan v sklenjenem sporazumu o uporabi avtorskih del z Združenjem SAZAS. Krovne organizacije namreč z Združenjem SAZAS sklepajo skupne sporazume, s katerimi se določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS. Ti torej predvidevajo tudi določene ugodnosti. Dostopni so na: http://www.sazas.org/tarife-in-sporazumi.aspx.

Združenje SAZAS priznava še nekatere dodatne popuste uporabnikom za organizatorje koncertov in prireditev – dostopno na: http://www.sazas.org/tarife-in-sporazumi/popusti-za-organizatorje-koncertov-in-prireditev.aspx.

V primeru organiziranja dobrodelnih koncertov in prireditev je možna delna oprostitev plačila avtorskega nadomestila Združenju SAZAS, vendar mora organizator prireditve izpolnjevati določene pogoje in sicer:

 • mora priglasiti uporabo glasbenih del v dobrodelne namene najmanj 30 dni pred uporabo,
 • organizator mora biti uradno registriran kot nepridobitna organizacija, za dobrodelno dejavnost,
 • predložiti mora dokaze, da vsi izvajalci nastopajo na prireditvi brezplačno,
 • organizator mora v uradnem programu in javno navesti Združenje SAZAS kot soudeleženca prireditve v dobrodelne namene,
 • organizator mora v 20 dneh po prireditvi predloži vso finančno dokumentacijo, iz katere so razvidni vsi prihodki in stroški prireditve ter delež, ki bo vplačan v dobrodelne namene.

Delež na katerega se zmanjša nadomestilo ne more presegati 50% celotnega avtorskega nadomestila. Organizatorji dobrodelnih prireditev prav tako morajo pravočasno prijaviti prireditev, saj si s tem pridobijo dovoljenje za uporabo glasbe na prireditvi. Hkrati pa morajo pravočasno posredovati dokazila, da izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Te posebne pogoje za organizacijo dobrodelnih prireditev predvideva tudi 6. člen Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del.  

Združenje SAZAS opravlja nadzor preko terenskih zastopnikov, ki imajo pravico obiskati uporabnika, ki predvaja glasbo na javnem prostoru. Pri tem se mora predstaviti z veljavno identifikacijsko kartico in obrazložiti namen obiska. Med samim obiskom terenski zastopnik popiše dejansko stanje uporabe glasbe in naredi zapisnik o opravljeni kontroli, ki ga nato posreduje na Združenje SAZAS. Zastopnik na terenu ne ugotavlja nepravilnosti, ampak samo dejansko stanje. V primeru, da je v objektu drugačno stanje, kot je evidentirano na Združenju SAZAS, referenti Združenja SAZAS uporabnika obvestijo in spremenijo tarifo, pogodbo itd.

 

Zavod IPF kolektivno uveljavlja in skrbi za zaščito pravic izvajalcev glasbe ter proizvajalcev fonogramov. Uveljavlja zlasti pravico do nadomestila pri javni priobčitvi fonogramov in pravico do nadomestila za privatno ter drugo lastno reproduciranje. Teh pravic ni mogoče uveljavljati individualno. Nadomestilo, ki pa se plača Zavodu IPF je plačilo za ustvarjalno delo izvajalca in proizvajalca fonograma (nosilca zvoka, npr. CD).

Vsako javno prireditev, kjer se predvaja posneta glasba s kaset, plošč, računalnika, radijskega sprejemnika, zgoščenk ali mp3 (fonogrami), se mora prijaviti Zavodu IPF. Takšne prireditve so koncerti, plesi, proslave, zabave, veselice, martinovanja, sejmi, športne prireditve in drugi dogodki, kjer se predvaja posneta glasba. Javno predvajanje zaščitenega dela je torej vsako predvajanje na prostoru, ki je namenjeno javnosti.

Po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah so organizatorji dolžni prijaviti vsako javno prireditev, na kateri javno predvajajo fonograme. Za organizatorje prireditev je predvidena najnižja možna tarifa in s tem najvišje ugodnosti, če organizatorji samoiniciativno prijavijo prireditev 10 dni pred prireditvijo (z obrazcem »Prijava prireditve«). Navesti morajo, ali se bodo fonogrami uporabljali tekom celotne prireditve, samo na začetku, samo na koncu ali med samo prireditvijo. Najkasneje v roku 15 dni od same prireditve pa je potrebno predložiti poročilo s seznamom uporabljenih fonogramov, vključno s številom obiskovalcev in obsegom fonogramov (obrazec »Spored in osnova za odmero nadomestila«). Navesti je potrebno resnične podatke o prireditvi. Oba obrazca sta dostopna na: https://www.zavod-ipf.si/uporabniki/organizatorji-prireditev.aspx.

Zavod IPF določi višino nadomestila za uporabo glasbenih posnetkov v skladu z veljavno tarifo (https://www.zavod-ipf.si/media/5743/t-javna_priobcitev-eur.pdf).

Če se z reprezentativnimi združenji uporabnikov, ki predvajajo varovana dela iz repertoarja IPF sklene skupni sporazum predvsem o pogojih in načinih uporabe teh del ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, velja dogovorjeno nadomestilo kot tarifa. V kolikor takšen sporazum ni sklenjen, lahko Zavod IPF zahteva višino nadomestila, ki je določena z veljavno tarifo.

Zavod IPF je z Gasilsko zvezo Slovenije, Turistično zvezo Slovenije, Slovensko turistično organizacijo, Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in Zvezo kulturnih društev Slovenije sklenil Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena, ampak se uporabljajo kot zvočno ozadje, mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo ter na prireditvah razvedrilne narave, ki niso namenjene športnemu udejstvovanju in niso organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega predvajanja fonogramov.

Besedilo sklenjenega skupnega sporazuma je dostopno na: https://www.zavod-ipf.si/media/70114/s-ipf-prireditelji.pdf.

Če organizator prireditve predhodno ne prijavi Zavodu IPF, mora poleg nadomestila za uporabo plačati tudi stroške terenskega preverjanja in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in stroške terenskega ogleda, stroške obdelave podatkov o prireditvi, identifikacije, pošiljanja poziva za predložitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov, ipd.) ter administrativne in poštne stroške. Formalno gre za prekršek.

Potrebno je opozoriti, da kljub temu, da organizator plača nadomestilo in prijavi prireditev Združenju SAZAS, mora plačati nadomestilo (za isto prireditev) tudi Zavodu IPF, saj ima vsak glasbeni posnetek  tri skupine imetnikov pravic in sicer avtorje glasbe, aranžmaja in besedila, izvajalce in proizvajalca fonograma oziroma založnika. Vsak javni uporabnik glasbenih posnetkov je dolžan imeti urejena razmerja z vsemi imetniki pravic oziroma njenimi zastopniki. Nadomestilo, ki je potrebno plačati združenju SAZAS je namenjeno avtorjem glasbe in besedil, nadomestilo, ki pa je potrebno plačati Zavodu IPF pa je plačilo za ustvarjalno delo izvajalca in proizvajalca fonograma, ki imata na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah pravico do nadomestila za javno uporabo glasbe.

Zavodu IPF ni potrebno plačati nadomestila za v živo odigrano glasbo, kjer za podlago ni bil uporabljen komercialno izdan fonogram.

 

Združenje ZAMP je kolektivna organizacija, ki skrbi za uveljavljanje avtorskih pravic ustvarjalcev literarnih del. Repertoar varovanih del tako vsebuje dela s področja književnosti, znanosti, publicistike ter njihovih prevodov. Zakon obvezuje vse uporabnike tovrstnih del (npr. organizatorje literarnega večera), da ZAMP sproti obveščajo o uporabljenih avtorskih delih. 

Prireditelji kulturno umetniških in zabavnih prireditev so dolžni vsako prireditev predhodno prijaviti in sicer najkasneje 8 dni pred samo prireditvijo poleg tega pa so dolžni v 15 dneh po javni priobčitvi poslati združenju ZAMP spored uporabljenih del. Za javno priobčitev del iz repertoarja združenja ZAMP se šteje na primer javno izvajanje (v živo z branjem in recitiranje), prenašanje javne žive izvedbe po zvočniku ali zaslonu publiki zunaj prostora, v katerem se delo izvaja, javno predvajanje s fonogrami in videogrami.

Obrazci so dostopni na: http://www.zamp.si/uporabniki_obrazci.php

Organizator prireditve mora v zvezi v uporabo del iz repertoarja združenja ZAMP predhodno pisno obvestiti združenje o nameravani uporabi in zaprositi za dovoljenje, po izvršeni uporabi ali občasno mora sporočati podatke o obsegu in strukturi uporabljenih del, razen če je za takšno uporabo določen pavšalni honorar, poleg tega pa mora plačati honorar na podlagi tarifnega dela Pravilnika o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP oziroma pogodbe z združenjem v roku 8 dni od prejema računa. Višina avtorskega honorarja je praviloma sorazmerna prihodku, ki ga ustvari uporabnik z uporabo avtorskega dela. Osnova za obračun honorarja od javnega izvajanja dela je lahko bruto prihodek, ki ga doseže uporabnik z javnim izvajanjem, bruto znesek izplačil izvajalcem, če uporabnik ni ustvaril prihodka ali pavšal kot najnižji znesek, če ni nikakršnih plačil.

V kolikor se dela iz repertoarja Združenja ZAMP uporabijo brez potrebnega predhodnega dovoljenja, se honorar odmeri v dvakratnem znesku najvišjega honorarja, kot ga določa ustrezna tarifna številka. Če pa uporabnik ne pošlje pravočasno podatkov, ki jih je po zakonu ali pogodbi dolžan dostaviti zaradi obračuna in razdelitve honorarjev, se honorar odmeri v 50% višjem znesku.

 

Pravni viri:

Spletni viri: