Na vrh

Občasno prirejanje klasičnih iger na srečo na javnih prireditvah

Objavljeno 29.01.2015, posodobljeno 02.02.2015 (obrazložitev Upravne enote), 05.02.2015 (dodan vzorec pravil), 12.02.2015 (obrazložitev Ministrstva za finance),17.02.2015 (obrazložitev Ministrstva za finance) in 18.02.2015 (obrazložitev Ministrstva za notranje zadeve)

V namen financiranja lahko društva v okviru organiziranja javne prireditve, v okviru kulturnega ali zabavnega programa, priredijo tudi tombolo ali srečelov. Zakaj v namen financiranja? Zato ker je predviden dobiček pogoj za pridobitev dovoljenja za klasično igro na srečo. Temeljni zakon, ki ureja področje je Zakon o igrah na srečo (ZIS). Ta določa, da so igre na srečo igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Prirejanje iger na srečo je sicer izključna pravica Republike Slovenije, ki v ta namen podeljuje koncesije (npr. Loteriji Slovenije, d.d.). To je v primeru trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo. Poznamo pa tudi občasno prirejanje, ki ga pa lahko organizirajo društva in neprofitne humanitarne organizacije. Tukaj pa pride v poštev še Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo (v nadaljevanju: uredba).

V skladu s 5. členom uredbe lahko prireditelj priredi klasično igro na srečo le, če ima takšen način zbiranja sredstev za financiranje dejavnosti določen v temeljnem aktu (društva v statutu). Po Zakonu o društvih (ZDru-1) morate v statutu imeti taksativno navedene načine financiranja (8. tč. 1. odst. 9. čl. ZDru-1), tako mora ena izmed alinej biti "občasno prirejanje klasičnih iger na sečo". Prireditelj mora ustvarjen čisti dobiček iz klasične igre na srečo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Potrebno je prav tako imeti pravila klasičnih iger na srečo (21. čl. Zakona o igrah na srečo), ki morajo vsebovati zlasti:

 • ime in sedež prireditelja,
 • ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre, ter datum in številko ustreznega sklepa (upravni odbor recimo),
 • ime igre na srečo in njen opis,
 • namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva, pridobljena z igro,
 • območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
 • skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
 • opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej,
 • vrsto, število in vrednost posameznih dobitkov ter njihovo skupno vrednost,
 • navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi z igro,
 • opis postopka v primeru odpovedi žrebanja,
 • rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
 • rok in način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
 • rok in način objave izida žrebanja dobitkov,
 • rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma ugotavljanja dobitkov.
 • Ko se srečke enkrat že prodajajo, pravil ni dopustno spreminjati.

Vzorec pravil klasičnih iger na srečo

Kaj je javna prireditev? Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur (2. tč. 1. odst. 4. čl. Zakona o javnih zbiranjih). Vse prijavljene javne prireditve so objavljene na povezavi "Javne prireditve in shodi". Objave so aktualne do dneva zaključka prireditve. V kolikor:

 1. skupna vrednost srečk ne presega 5.000 EUR:

Prvi odstavek 20. člena Zakona o igrah na srečo in drugi odstavek 2. člena uredbe določata, da društvom za prireditev tombole ali srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno pridobiti dovoljenja Ministrstva za finance, če skupna vrednost srečk ne presega določenega zneska in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. Trenutno je veljaven znesek 5.000 EUR, ki ga skupna vrednost srečk ne sme presegati na podlagi Pravilnika o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja, vrednost posameznega dobitka pa mora biti nižja od 300 EUR, kar je skladno s 4. členom Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo.

Prireditelji za prireditve tombole oz. srečelova so pa vseeno dolžni na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o igrah na srečo obvestiti upravni organ, pristojen za notranje zadeve (Ministrstvo za finance RS – Davčna uprava Republike Slovenije; DURS) o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo.

POZOR! Načeloma obveznosti prijave ni, če prireditev organizirajo društva v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti (2. tč. 1. odst. 12. čl. Zakona o javnih zbiranjih). Vendar(!) Zakon o igrah na srečo kot specialni zakon tukaj vseeno določa dolžnost obvestila, kadar je takšna javna prireditev tombola ali srečelov.

 1. skupna vrednost srečk presega 5.000 EUR (vse do 200.000 EUR):

V primeru, da se odločite prirediti srečelov, kjer pa skupna vrednost srečk presega 5.000 EUR (ne sme pa presegati 200.000 EUR), pa imate za razliko od obvestila, obveznost pridobiti dovoljenje za prireditev občasne klasične igre na srečo. V tem primeru se mora vlogi za izdajo dovoljenja za občasno prirejanje klasične igre na srečo priložiti tudi dovoljenje za javno prireditev (v kolikor je to potrebno po Zakonu o javnih zbiranjih). Sedaj pa imamo situacijo ko zaradi skupne vrednosti srečk, društvo mora pridobiti dovoljenje ministrstva, vloga ministrstva pa predvideva priglasitev oz. dovoljenje za javno prireditev, novi Zakon o javnih zbiranjih pa za razliko od prejšnjega Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah ne pozna več "priglasitve", ampak samo "dovoljenje". Tukaj ministrstvo upošteva to neskladje vloge z zakonodajo in v stiku z vlagateljem preveri za kakšno prireditev gre in potem ne zahteva tega dokazila v kolikor dovoljenje za javno prireditev ni potrebno. Prilagamo obrazložitev Ministrstva za finance.

 

Če upravni organ, pristojen za notranje zadeve, v postopku ugotovi, da prireditelj ne izpolnjuje pogojev za dovolitev javne prireditve, je dovoljenje za prireditev klasične igre na srečo nično.

Obrazci in navodila Ministrstva za finance RS.

Kot lahko na dani povezavi ministrstva razberete so spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo, ki so bile objavljene dne 29. 12. 2012 in so se pričele uporabljati dne 1. 1. 2013 in s katerimi je bila uzakonjena ukinitev Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju: UNPIS), so imele za posledico tudi spremembe na področju postopkov  za izdajanje dovoljenj za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo. Glede na to, da so se pristojnosti UNPIS, po njegovi ukinitvi, razdelile med Ministrstvo za finance in Davčno upravo Republike Slovenije je v nadaljevanju pojasnjeno kakšne so pristojnosti in postopek obeh organov v postopku pridobivanja dovoljenja za občasno prirejanje klasične igre na srečo.

 1. Izdaja dovoljenja za prireditev občasne klasične igre na srečo

V skladu s spremenjenimi določbami Zakona o igrah na srečo mora prireditelj, ki želi občasno prirediti klasično igro na srečo, ki se lahko priredi z dovoljenjem ministrstva za finance (v nadaljevanju: vlagatelj), predlog za izdajo dovoljenja za prireditev občasne klasične igre na srečo na predpisanem obrazcu, skupaj s prilogami vložiti na Ministrstvu za finance (Vloga za izdajo dovoljenja za prireditev občasne klasične igre na srečo).

V zvezi s predlogom za izdajo dovoljenja mora občasni prireditelj plačati naslednje stroške:

 • upravna taksa za izdajo odločbe v znesku 22,66 EUR (Tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ki se plačajo na številko računa SI56 0110 0100 0315 637,
 • stroški postopka v znesku 83,40 EUR (Tar. št. 3 Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12), ki se plačajo na račun št. SI56 0110 0100 0621 284

Podrobnejša navodila za plačevanje navedenih stroškov.

 1. Potrditev pravil občasne klasične igre na srečo in potrditev žrebne komisije

Prošnjo za potrditev pravil občasne klasične igre na srečo in potrditev žrebne komisije mora vlagatelj vložiti na predpisanem obrazcu, skupaj s prilogami na Davčni upravi Republike Slovenije (Vloga za potrditev pravil občasne klasične igre na srečo in potrditev žrebne komisije).

V zvezi s predlogom za potrditev pravil mora občasni prireditelj plačati stroške:

 • upravne takse za izdajo odločbe v znesku 22,66 EUR (Tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ki se plačajo na številko računa SI56 0110 0100 0315 637.
 • stroški postopka v znesku 62,55 EUR (Tar. št. 4 Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, Uradni list RS, št. 41/05, 85/08 in 109/12), ki se plačajo na račun št. SI56 0110 0845 0052 019

Podrobnejša navodila za plačevanje navedenih stroškov. POZOR! Društva, ki imajo status delovanja v javnem interesu, so na tej podlagi oproščena plačila upravne takse v višini 22,66 EUR, ne pa tudi stroškov postopka. Prilagamo obrazložitev Ministrstva za finance.

Obrazec za prijavo javne prireditve (ne prezrite obveznih prilog!) lahko snamete na sledečih povezavah:

Izvajanje srečelova ni javna prireditev v skladu s 13. členom Zakonom o javnih zbiranjih, za katero je potrebno dovoljenje upravne enote, z izjemo četrtega odstavka 13. člena navedenega zakona, v kolikor bi se na prireditvi pričakovalo več kot 3.000 udeležencev. Je pa potrebno vse prireditve, razen prireditev, ki jih organizirajo organizatorji iz 12. člena ZJZ, prijaviti pri pristojni policijski postaji. Društva ne rabijo prijaviti prireditve, ki jo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, organizirajo v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti. Prilagamo obrazložitev Ministrstva za notranje zadeve.

***

Kot je razvidno iz opisa postopka, je v skladu s spremenjenimi določbami Zakona o igrah na srečo, postopek v pristojnosti dveh državnih organov, ki morata pri odločanju o potrditvi pravil in izdaji dovoljenja koordinirano izvajati svoje aktivnosti. Glede na navedeno, vas zaradi zagotavljanja tekočega postopka pri izdaji dovoljenj, pristojni organi pozivajo, da predloge za izdajo dovoljenja in prošnje za potrditev pravil vlagate vsaj 14 dni pred predvidenim datumom  prireditve, na kateri imate namen prirediti občasno klasično igro na srečo.

Društva lahko torej priredijo klasično igro na srečo le na podlagi predhodnega dovoljenja ministrstva za finance. Predlogu za izdajo dovoljenja mora društvo priložiti izvleček iz temeljnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prireditelja, sklep pristojnega organa prireditelja o prirejanju igre na srečo z navedbo odgovorne osebe, pravila klasične igre na srečo in finančno konstrukcijo, iz katere je razvidno minimalno število prodanih srečk, ki še zagotavlja izplačilo dobitkov in druge priloge, ki so določene vlogah.

Obrazložili smo zahtevan pravni postopek za začetek izvajanja občasnih klasičnih iger na srečo. Kar se tiče določil pravilnosti same izvedbe, pa si obvezno(!) poglejte Zakon o igrah na srečo in Uredbo o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo.

 

Pravni viri:

Spletni viri:

 • Ministrstvo za finance RS,
 • Ministrstvo za notranje zadeve RS,
 • Upravna enota Maribor.