Na vrh

Ustanovitev zavoda

Objavljeno 12.05.2015, posodobljeno 22.11.2016

Zavod je organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Akt o ustanovitvi zavoda vsebuje:

 • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja:

Zavod lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste zavodov z zakonom drugače določeno. Če zavod ustanovi več ustanoviteljev, se njihove medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.

Za Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register (obrazec) potrebujete še identifikacijske podatke ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča za fizične osebe, firma, matična številka in poslovni naslov za pravne osebe, davčna številka za tuje fizične in pravne osebe).

 • ime in sedež zavoda:

Ime zavoda vsebuje označbo, ki navaja na dejavnost, in sedež zavoda. Ime zavoda lahko vsebuje ime ustanovitelja.
Ime zavoda sme vsebovati ime republike, občine ali mesta le z dovoljenjem pristojnega organa, če ustanovitelj zavoda ni republika, občina ali mesto.
Ime zavoda lahko vsebuje ime zgodovinske ali druge umrle pomembne osebnosti. Za uvrstitev imena take osebnosti v ime zavoda je potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev.
Sestavni del imena je lahko tudi znak ali grafična oblika imena.

Zavod ima lahko skrajšano ime.

Zavod sme pri svojem poslovanju uporabljati samo tisto ime. ki je vpisano v sodni register.
V sodnem registru pri istem sodišču ne sme biti vpisano pod istim imenom dvoje ali več zavodov, ki opravljajo enako dejavnost.
Če dvoje ali več zavodov, ki opravljajo enako dejavnost in imajo sedež na območju istega registrskega sodišča, priglasi za vpis v register enako ime, ima pravico do vpisa tega imena zavod, ki je prvi priglasil ime za vpis v sodni register.
Zavod ima pravico pred pristojnim sodiščem zahtevati varstvo imena zoper zavod ali podjetje, ki je vpisano v sodni register pri istem ali drugem sodišču pod enakim ali podobnim imenom.
Zahteva za varstvo imena se lahko vloži v treh letih od dneva, ko je bilo ime zavoda oziroma podjetja, zoper katero se zahteva varstvo, vpisano v sodni register.
Zavodu ali podjetju, zoper katerega se zahteva varstvo imena, sodišče prepove uporabljali ime, če spozna, da je zahteva upravičena.
V primeru iz prejšnjega odstavka prisodi sodišče tožniku na njegovo zahtevo glede na okoliščine primerno odškodnino.

Sedež zavoda je kraj, v katerem zavod opravlja dejavnost. Če zavod opravlja dejavnost v več krajih, je sedež zavoda kraj, v katerem je sedež poslovodnega organa.

Zavod lahko kasneje spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.

 • dejavnosti zavoda:

Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti (po SKD klasifikaciji). Lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Pri presoji na Sodnem registru se največkrat zalomi ravno pri navedenih gospodarskih oz. pridobitnih dejavnostih oz, številčnosti teh dejavnosti. Opravljanje teh dejavnsoti opredelite z vidika namena ustanovitve zavoda.

Zavod ne sme začeti opravljati dejavnosti ali spremeniti pogojev za njeno opravljanje, dokler pristojni organ ni izdal odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, pogoji glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.

Zavod lahko kasneje spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 • določbe o organih zavoda:

Zavod upravlja svet zavoda ali drug kolegijski organ upravIjanja. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda. Možno je torej, da se določene podrobnosti uredijo v statutu oziroma pravilih zavoda. Te potem sprejema svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja.

Poslovodni organ zavoda je direktor ali drug individualni organ. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavodu, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni.

V sodni register se vpišejo identifikacijski podatki in tip zastopnika (na primer direktor, član poslovodstva in prokurist) in način zastopanja (samostojno ali skupno).

Strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi.

Zavod ima strokovni svet ali drug kolegijski strokovni organ. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 • sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela:

Zavod se lahko ustanovi, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda in če so izpolnjeni drugi z zakonom določeni pogoji. Ustanovitelji v praksi nakažejo okoli 100 EUR (tudi po osebi) na prehodni poslovni transakcijski račun (tudi začasni depozitni transakcijski račun).

 • vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda:

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 • način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primankljaja sredstev za delo zavoda:

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno.

 • pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu:

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

 • določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda:

Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Odgovornost ustanovitelja se torej lahko izključi.

 • medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,

Po vaši presoji. Večinoma se tukaj opredeli finančna obveznost ustanovitelja do zavoda, še posebej če je ustanovitelj pravna oseba.

 • druge določbe v skladu z zakonom.

 

Zavod ima statut ali pravila. S statutom ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. Tukaj se priporoča tehten premislek o določbah, ki se bodo zapisale v akt o ustanovitvi in določbah, ki se bodo zapisale v statut. Akt o ustanovitvi in njegove kasnejše spremembe se morajo registrirati na Sodnem registru, kar lahko traja; stutut pa sprejema svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.

V zavodu se lahko za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju oblikujejo organizacijske enote. S statutom oziroma pravili zavoda je lahko določeno, da imajo posamezne organizacijske enote pooblastila v pravnem prometu. Organizacijske enote izvršujejo ta pooblastila v imenu in za račun zavoda. V sodni register se vpiše podatek o pooblastilu organizacijske enote v pravnem prometu.

Akt o ustanovitvi vam lahko uredi tudi notar. Ustanovitelji z osebnim obiskom, po pošti, ali po elektronski pošti sporočijo notarju vse obvezne atribute bodočega zavoda, ki jih bo potreboval notar pri sestavi akta o ustanovitvi in drugih listin. Za sestavo in podpis listin je potrebna osebna prisotnost ustanoviteljev (fizične osebe oziroma zakoniti zastopniki pravnih oseb). Posameznega ustanovitelja lahko zastopa pooblaščenec. Pooblastilo za zastopanje pri ustanovitvi zavoda z aktom v obliki notarskega zapisa mora biti v enaki obliki, torej v obliki notarskega zapisa. Notar sestavi in vloži predlog za vpis v sodni register v elektronski obliki. Predlogu priloži priloge, ki jih predhodno pretvori v elektronsko obliko in jih overi s svojim elektronskim podpisom.

 

Postopek ustanovitve

Za ustanovitev zavoda je potrebno podati zahtevo za registracijo na okrožno sodišče, na območju katerega bo zavod imel svoj sedež. Zahteva za registracijo se vloži na obrazcih UST 0, UST 1, UST 2 in UST 3, ki jih je mogoče dobiti tudi v elektronski obliki na koncu objave. Ni pa potrebno izpolniti UST lista 4.

Zahtevi za registracijo je potrebno priložiti tudi:

 • Sklep o ustanovitvi.
 • Izvirnik akta o ustanovitvi, na katerem so overjeni podpisi vseh ustanoviteljev.
 • Dokaz o sredstvih, zagotovljenih za pričetek dela zavoda; v eni od bank je potrebno odpreti prehodni poslovni transakcijski račun na podlagi akta o ustanovitvi zavoda, kamor se nakažejo sredstva za pričetek dela zavoda. Njihova višina zakonsko ni določena, zakon govori le o potrebni zagotovitvi sredstev za začetek dela - to pa lahko oceni vsak ustanovitelj posebej glede na konkretne potrebe in cilje zavoda. Vsem novim ustanoviteljem se priporoča iz praktičnih razlogov, da nakažejo na račun vsak vsaj 100 EUR. Ta račun ima začasno naravo (kar pomeni, da se lahko sredstva na račun le nalagajo, ne morejo pa se z njega dvigovati) vse do registracije ustanovitve na sodišču.
 • Sklep o imenovanju prvih članov organov; ob ustanovitvi je to lahko sklep o imenovanju vršilca dolžnosti direktorja zavoda ali direktorja zavoda, sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda in morebitni drugi organi, ki jih na podlagi akta o ustanovitvi lahko imenuje ustanovitelj že ob sprejetju akta o ustanovitvi.
 • Soglasje osebe, ki je imenovana za direktorja zavoda, na katerem je njen overjen podpis.
 • Predlog zavoda za določitev šifre glavne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Izbrana dejavnost mora biti ena od dejavnosti, ki so opredeljene v Aktu o ustanovitvi kot dejavnosti zavoda.
 • Soglasje (so)lastnika objekta, na katerem bo imel zavod imel svoj poslovni naslov, da lahko zavod posluje na tem naslovu.
 • Sklep poslovodstva o določitvi poslovnega naslova.

O zahtevku za vpis v sodni register odloči registrsko sodišče.

Z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register pridobi zavod pravno sposobnost. Vlagatelju (ali notarju) se vroči sklep registrskega sodišča o vpisu in druge odločbe v tem postopku.

Zoper sklep, s katerim registrsko sodišče odloči o vpisu v sodni register, se lahko pritoži udeleženec ali kdo drug, ki meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu temelječ interes. Če registrsko sodišče ugotovi, da je pritožba predlagatelja utemeljena, ni pa potreben dopolnilni postopek, lahko o predlogu za vpis odloči drugače in z novim sklepom nadomesti sklep, ki se izpodbija s pritožbo. Če registrsko sodišče ugotovi, da ni podlage za nadomestitev sklepa, odstopi zadevo sodišču druge stopnje, da odloči o pritožbi.

Na podlagi odločitve registrskega sodišča o vpisu ustanovitve subjekta vpisa v sodni register, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) temu subjektu določi šifro glavne dejavnosti in matično številko.

 

Pristojni organi Za politiko in razvoj: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za izvajanje: O vpisu v sodni register odloča sodišče prve stopnje (sodni register Okrožnega sodišča). Sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru. Sodni register Okrožnega sodišča na Ptuju.

Pritožbeni (nadzorstveni): O pritožbi odloča sodišče druge stopnje (Višje sodišče).

 

Obrazci:

Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register

Predlog za vpis spremembe že vpisanih subjektov v sodni register

Predlog za vpis nameravane firme v sodni register

 

Kot zanimivost za poslovanje, si preberite članke CNVOS-a:

Spletni viri:

Pravni viri: