Na vrh

Ustanovitev ustanove

Objavljeno 12.05.2015, posodobljeno 22.11.2016

Ustanova je na določen namen vezano premoženje in postane pravna oseba, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena (organ, pristojen za ustanove) izda soglasje k aktu o ustanovitvi.

Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine, nepremičnine in druga premoženjska upravičenja. Če je ustanovitveno premoženje denar, mora biti nakazan na ustrezen račun pri banki. Če so ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba predložiti uradno cenitev sodnega cenilca.

Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in z drugimi predpisi. Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna za izvajanje namena ustanove.

Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Ustanovi se lahko s pravnim poslom med živimi (s sprejemom notarskega zapisa akta o ustanovitvi) ali s pravnim poslom za primer smrti (notarski zapis oporoke).

Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega, invalidskega in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, za verske namene in podobno.

Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.

Krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki je lahko omejen, vendar ne sme biti poimensko določen ali omejen le na člane družine.

Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna oseba.

Ustanovo se sprejme s sprejetjem Akta o ustanovitvi, ki mora biti izdelan v obliki notarskega zapisa in ki mora določati najmanj:

  • ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja,
  • ime in sedež ustanove,
  • navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti,
  • namen ustanove,
  • način in postopek imenovanja članov uprave,
  • poimenske člane prve uprave (osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nimajo stalnega prebivališča).

Akt o ustanovitvi lahko vsebuje tudi druge določbe, pomembne za delovanje ustanove.

Če je ustanova ustanovljena s pravnim poslom za primer smrti in v njem niso določeni ime, sedež ter poimenski člani prve uprave ustanove, jih določi organ, pristojen za ustanove.

Če akt o ustanovitvi ne vsebuje določb o načinu in postopku imenovanja članov uprave, se to določi s pravili ustanove.

Notar sestavi notarski zapis akta o ustanovitvi in ga predloži organu, pristojnemu za ustanove. Notarskemu zapisu priloži dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojemu imenovanju. Z dnem sestave notarskega zapisa ustanovitelj akta o ustanovitvi ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem in plodovi.

Soglasje k aktu o ustanovitvi izda organ, pristojen za ustanove, v 30 dneh od prejema akta o ustanovitvi. Soglasje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške ustanove. Zoper odločitev organa, pristojnega za ustanove, je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje na ustanovo, ustanova pa lahko začne izvajati namen, za katerega je ustanovljena.

Soglasje mora organ, pristojen za ustanove posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vpiše ustanovo v evidenco ustanov. Evidenca ustanov je javna.

 

Pristojni organi

Za izvajanje: Ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena.

Pritožbeni (nadzorstveni): Vlada Republike Slovenije

Kot zanimivost za nadaljnje poslovanje, si preberite članek CNVOS-a Pridobitev statusa v javnem interesu.

Spletni viri:

Pravni viri: