Na vrh

Pravni kotiček za NVO

V Sloveniji nimamo zakonske opredelitve NVO, kar vodi do razlik v opredelitvah značilnosti, kriterijev ali pogojev za NVO. Iz tega izhaja neusklajenost pristopov ter oženje ali širjenje kroga subjektov, ki bi jih bilo mogoče šteti med NVO.

Na podlagi konsenza, ki je bil sprejet med nevladnimi organizacijami razumemo kot nevladno organizacijo vsako prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe in sicer v obliki društva, zavoda ali ustanove, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, pri čemer so izvzete verske skupnosti ter sindikati.

Organizacija mora biti ustanovljena in mora delovati po načelu svobodne odločitve. Delovati mora tudi po načelu nepridobitnosti, kar pomeni, da presežkov prihodkov nad odhodki in premoženja ne deli med člane ali upravi, temveč jih uporablja za doseganje v ustanovnem ali temeljnem aktu določenih ciljev. Biti mora neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.

Kriteriji za ustanovitev NVO:

  1. njeni ustanovitelji so domače ali tuje fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava (ustanoviteljstvo)
  2. ni ustanovljena zaradi služenja osebnim ali poslovnim namenom in ciljem (omejitev namena in cilja)
  3. ustanovljena je prostovoljno, sodelovanje v njej je prostovoljno in običajno vključuje prostovoljno delo (prostovoljnost)
  4. njen ustanovitveni akt določa, da je namen in cilj njenega delovanja nepridobiten (nepridobitnost)*
  5. je svobodna pri določanju ciljev svojega delovanja in pri izbiri sredstev za njihovo doseganje, ki so omejeni le z zahtevo, da so v skladu s pravnim redom (zakonitost)
  6. deluje samostojno in je neodvisna od drugih subjektov, zlasti od državnih organov, političnih strank in gospodarskih subjektov (neodvisnost) in
  7. deluje javno in odprto (javnost in odprtost)

*Zakon o društvih v svojem 1. členu (tretji odstavek) določa, da namen ustanovitve in delovanja društva ne more biti pridobivanje dobička. Nadalje 3. člen določa, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje takšnega društva. Iz tega določila tudi izhaja, da se pridobitne dejavnosti lahko opravljajo, vendar ne izključno. Nadaljnji pogoj je, da je pridobitna dejavnost določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

V pravnem kotičku za NVO boste našli pravna pojasnila in akte, ki so pomembna za delovanje nevladnih organizacij. V rubriki Pravna vprašanja in odgovori, pa bomo sproti objavljali aktualna pojasnila na zastavljena vprašanja.

Rubrike:

Zakonodaja

Ustanovitev društva

Značilnosti društev

Ustanovitev zavoda

Značilnosti zavodov

Ustanovitev ustanove

Značilnosti ustanov

Predstavitev razlik med društvi, zavodi in ustanovami

Pravni akti

Pravna vprašanja in odgovori

Sodna praksa NVO zakonodaje